Gå vidare till produktinformation
1 av 1

ARCTICLEAN

Arcticlean Djuprengöring Surface Prep, 500ml

Arcticlean Djuprengöring Surface Prep, 500ml

Ordinarie pris €12,95 EUR
Ordinarie pris €12,95 EUR Försäljningspris €12,95 EUR
Rea Slutsåld
Skatter ingår. Frakt beräknas i kassan.

Arcticlean Surface prep är en isopropanolbaserad rengöring som effektivt avlägsnar polermedelsrester, fett, olja och annat som kan försämra vidhäftning mot lack etc innan applicering av vaxer, lackskydd eller coatings.

Surface prep är ett måste innan Arcticlean ceramic coating men ger de flesta lackskydd en avsevärt bättre vidhäftning och hållbarhet.
Kan även användas till att avfetta andra ytor och material.

 

Egenskaper:

  • Borttagning av fett, polermedelsrester och annan smuts innan vaxning eller ytbehandling
  • Storlek 500 ml

SWEDISHGLOSS tips:

Rekommenderar verkligen att man använder sig av IPA (Isoprpanolbaserad) rengöring innan man applicerar vax, keramiskt lackskydd. 

Spraya i mikrofiber duken eller direkt på panelen som skall göras rent och torka tills inget fett finns kvar. Byt  mikrofiberduken och den blir mättad eller för fuktig.        

 

Varningsinformation:

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P233 Behållaren skall vara väl tillsluten
P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P301+P330+P3311 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlincer om det går lätt. Fortsätt att skölja. 
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök Läkarhjälp.

Visa alla uppgifter